Procesy řízení lidských zdrojů

Získali jste kvalitní zaměstnance pro Vaši firmu ? Motivujte a stabilizujte svůj tým, pracujte se zaměstnanci i po jejich nástupu. Naši interim manažeři poradí a pomohou s nastavením procesů, které výrazně snižují fluktuaci, motivují k vyšším výkonům a přispějí ke splnění cílů Vaší společnosti.

Zabezpečíme realizaci jednotlivých nebo všech procesů řízení lidských zdrojů jako je:

 • adaptační proces pro nové zaměstnance
 • odměňování zaměstnanců - zpracování návrhu a nastavení odměňování pro zvýšení výkonnosti zaměstnanců včetně zpracování agend
 • motivační programy pro zaměstnance - zpracování návrhu a nastavení systému motivačních programů 
 • hodnocení zaměstnanců zpracování návrhu, nastavení procesu a vlastní provedení hodnocení zaměstnanců 
 • rozvoj a vzdělávání - zpracování návrhu, nastavení procesu a vlastní realizace systému rozvoje a vzdělávání 

  1    Proces adaptace zaměstnance zahrnuje:


nastavení programu zapracování a adaptace nového zaměstnance tak, aby byl v co nejkratším čase informován o chodu společnosti, organizačním uspořádání, jeho náplni práce a jeho výkon byl co nejdříve plnohodnotný

Spolupráci lze uzavřít smluvně nebo jednorázovou objednávkou:
na dobu určitou - dle potřeb klienta - jednorázové zakázky
na dobu neurčitou s možností výpovědi smluvního vztahu

  2    Proces řízení výkonnosti zaměstnanců včetně hodnocení a stimulačních nástrojů zahrnuje:


a) krátká revize dosavadní hodnotící praxe ve firmě za účasti vybraných nebo postupně                                                                                       všech vedoucích pracovníků - podle dohodnutého zadání

 • jaká hodnocení se provádějí na různých úrovních řízení - krátkodobá i dlouhodobá
 • co se porovnává, na základě kterých vstupů, jejich měřitelnost SMART
 • jaké hodnotící zvyklosti mají vedoucí pracovníci
 • jak se určuje podklad pro hodnocení - pracovní náplň, výkonové normy, dlouhodobé úkoly a jak jsou tyto v souladu s celofiremními cíli,                  jak jsou cíle přeneseny na hodnocené jednotlivce
 • jak se dál pracuje s informacemi vzešlými z hodnocení
 • jaké jsou nástroje používané - hodnotící stupnice, pomůcky (vzory)

b) zpracování návrhu a nastavení odměňování pro zvýšení výkonnosti zaměstnanců včetně zpracování dokumentů - vzor kvalitního popisu pracovní pozice, vnitřní směrnice pro hodnocení, workshop pro vedoucí s nácvikem, hodnotící formulář jako vodítko, možné využití informací vzešlých z hodnocení, vodítko pro využití výsledků hodnocení pro individuální úpravy mzdy/platu

c) revize motivačních nástrojů používaných ve firmě, jejich efektivita a vazba na hlavní ukazatele

d) zpracování návrhu a nastavení systému motivačních nástrojů pro různé profesní skupiny pracovníků

e) průzkum účinnosti měkkých motivačních nástrojů - spokojenosti pracovníků s firmou a jejich vztah k firmě

 • zpracování návrhu a nastavení odměňování pro zvýšení výkonnosti zaměstnanců  - vnitřní předpis o odměňování, katalog pracovních pozic
 • zpracování návrhu a nastavení systému motivačních programů zaměstnaneckých výhod /benefitů/ - výběr vhodných benefitů, nastavení 

Spolupráci lze uzavřít smluvně nebo jednorázovou objednávkou:
na dobu určitou - dle potřeb klienta - jednorázové zakázky
na dobu neurčitou s možností výpovědi smluvního vztahu

  3    Proces řízení a rozvoje organizace zahrnuje:


 • revize existujících norem pro fungování organizace a jejich kvality - organizační schémata, pracovní náplně, organizační řád,                                pracovní řád, případně další související směrnice, jejich silná a slabá místa a možnosti zlepšení.
 • revize mechanismů pro kontrolu a přehodnocování organizačních dokumentů
 • návrh dokumentů a pomoc s jejich dokončením - mapa odpovědností pro klíčové pozice nebo oddělení,
 • zpracování návrhu a nastavení systému motivačních programů zaměstnaneckých výhod /benefitů/ - výběr vhodných benefitů
 • oblasti "kritických činností" a způsoby zabezpečení zastupitelnosti - zjištění stavu a pomoc s vypracováním dokumentů
 • revize pravidel určujících pravomoci - rozhodovací, schvalovací, podpisové, zpracování nebo upgrade souvisejících interních                                  dokumentů schvalovací limity, matice RASIC

  4    Proces hodnocení zaměstnanců dle MBO a MBC varianta II zahrnuje:


 • hodnocení splnění stanovených cílů pro příslušné období
 • hodnocení pracovních měřitelných výsledků za období 6-12 měsíců - tzv. tvrdá data, konkrétní měřitelné výsledky
 • hodnocení postojů zaměstnance vůči společnosti, pracovního chování a kvality manažerských dovedností u vedoucích pracovníků
 • konzultace potřeb rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • konzultace potřeb seberealizace a plánování kariéry zaměstnance
 • stanovení konkrétních cílů pro období dalších 6-12 měsíců

Spolupráci lze uzavřít smluvně nebo jednorázovou objednávkou:
na dobu určitou - dle potřeb klienta - jednorázové zakázky
na dobu neurčitou s možností výpovědi smluvního vztahu

  5    Proces rozvoje a vzdělávání zahrnuje:


 • provedení identifikace potřeb rozvoje a vzdělávání ze strany zaměstnavatele i zaměstnanců s cílem zajistit vyšší a kvalitnější                                výkon zaměstnanců a splnění plánovaných cílů - obchodních výsledků společnosti.
 • vypracování návrhu, nastavení procesu a vlastní realizace systému rozvoje a vzdělávání včetně vypracování agend.
 • součástí může být také zpracování projektu pro financování vzdělávání z fondů EU a zabezpečení externích dodavatelů - lektorů.

Spolupráci lze uzavřít smluvně nebo jednorázovou objednávkou:
na dobu určitou - dle potřeb klienta - jednorázové zakázky
na dobu neurčitou s možností výpovědi smluvního vztahu 

AW Partners, s.r.o.
Areál Slatina
Tuřanka 115,
budova B, 2. patro
627 00 Brno - Slatina
Tel. +420 511 115 351
E-mail: awpartners@awpartners.cz

Komerční centrum IBC
Příkop 843/4
602 00 Brno - střed
pouze po předchozí domluvě

Práce v ČR: jooble