Pro uchazeče - Registrace

Zaregistrujte se do naší databáze uchazečů
Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Registrační formulář
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Telefon:
E-mail:
Zájem o pracovní pozice
Pracovní pozice: (max. 4)
Máte zájem o některou z aktuálně nabízených pozic?
Nabídka:
Jazykové znalosti
AJ
NJ
RJ
Jiné:
Požadované místo výkonu práce
Země:
Kraje ČR:
Město: Přidat další město
Dokumenty (CV apod.)
Příloha CV
Příloha 2
Příloha 3
Ostatní
Vaše upřesňující informace
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Proto si, prosím, přečtete následující text, seznamte se s informačním memorandem /viz odkaz na Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ a potvrďte, prosím, svůj souhlas tlačítkem níže.

Dle Nařízení EK a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, platném od 25. 5. 2018 /dále jen „Nařízení“/, já, níže podepsaný/á /dále jen „Subjekt údajů“/ uděluji tímto společnosti AW Partners, s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina, IČ 28321227, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61138, emailový kontakt: awpartners@awpartners.cz, /dále jen „Správce“/, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • titul
 • občanství – státní příslušnost
 • datum narození
 • kontaktní adresa, trvalé bydliště nebo jiná adresa, pokud se liší od adresy trvalého bydliště
 • emailová adresa 
 • telefonický kontakt
 • fotografie – pouze, bude-li na životopisu Subjektu údajů

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zprostředkování zaměstnání, s čímž souvisí tyto činnosti:

 • Vyhledání, zaznamenávání, shromažďování, ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování
 • Uložení a vedení v databázi uchazečů Správce
 • zasílání nabídek pracovních pozic Správcem
 • odesílání dokumentace třetím stranám - zaměstnavatelům po předchozím souhlasu Subjektu údajů, přičemž totožnost potenciálního zaměstnavatele je společnost AW Partners, s.r.o. uchazeči povinna sdělit před odesláním jeho/její dokumentace /CV a přílohy/ 
 • účast ve výběrových řízení u potenciálních zaměstnavatelů 

3. Doba zpracování osobních údajů je:

 • po dobu maximálně 3 let

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám – subjektům, osobám:

Potenciálním zaměstnavatelům po předchozím souhlasu „Subjektem údajů“, přičemž totožnost potenciálního zaměstnavatele je „Správce“, společnost AW Partners, s.r.o., uchazeči povinna sdělit před odesláním jeho/její dokumentace /CV a přílohy/ tomuto subjektu.

5. Správce osobních údajů je oprávněn předat osobní údaje uchazeče:

 • do členských zemí EU pouze pro účely výběrových řízení, pokud se jedná o centrálu zahraničního zaměstnavatele
 • do zemí mimo EU pouze pro účely výběrových řízení, pokud se jedná o centrálu korporátní nadnárodní společnosti a pokud možnost volného předání osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a kterou je Česká republika vázána

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zprostředkování zaměstnání Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele, tj. potenciálního zaměstnavatele, ve smyslu Nařízení a zpracovatelské smlouvy
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na adrese sídla společnosti AW Partners, s.r.o., Tuřanka 1222/115, 62700 Brno - Slatina formou písemné žádosti nebo v elektronickou cestou zasláním žádosti o odvolání, zrušení souhlasu na emailovou adresu: awpartners@awpartners.cz
 • Subjekt údajů právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl „Správcem“ řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou „Správci“ poskytovány dobrovolně.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně poučen o svých právech mám právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat nebo zrušit písemnou formou.

Opište prosím
čísla z obrázku
Toto je ochrana proti
internetovým robotům.

Jsme držiteli povolení MPSV ke zprostředkování zaměstnání dle zákona 435/2004 Sb.

Kontakt

AW Partners, s.r.o.

Areál Slatina
Tuřanka 115,
budova B, 2. patro
627 00 Brno - Slatina
Tel.: +420 511 115 351
E-mail: awpartners@awpartners.cz

Komerční centrum IBC
Příkop 843/4
602 00 Brno - střed
pouze po předchozí domluvě

Všechny kontakty >