Blog AW Partners

Personální audit - aktuální nástroj v době ekonomické krize

Personální audit nabývá na aktuálnosti. Ekonomická recese s sebou nese nutnost redukce nákladů ve firmách a „nejdražším“ nákladem je lidská práce, bohužel. Firmy se v „pocovidovém období“ začínají zabývat krizovými scénáři, jak udržet firmu „nad vodou“ a přežít období ekonomické krize. Součástí těchto scénářů je, bohužel, i redukování počtu zaměstnanců.

Dle mých zkušeností z prvních vln krize 2008-2012, byli nejdříve propouštěni agenturní pracovníci, poté zaměstnanci ve zkušební době, následují zaměstnanci na dobu určitou a poté se vyhodnocují stavy kmenových zaměstnanců s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Následuje definování klíčových rolí, pozic a zaměstnanců, kteří ve společnosti musí zůstat a příprava plánu redukce zaměstnanců a propouštění. Dochází k restrukturalizaci a reorganizaci ve firmě. Nejsmutnější, nejméně oblíbená, nicméně také součást personální práce. Jedním z nástrojů, který je využitelný v této situaci je personální audit.

 

Co je personální audit?

Personální audit má dvě základní podoby, může být zaměřen na hodnocení úrovně lidských zdrojů, kompetencí ve smyslu způsobilosti k výkonu práce v rámci organizační struktury, nebo může být zaměřen na posouzení procesu řízení lidských zdrojů.  Pro účely reorganizace a restrukturalizace je vhodný personální audit zaměření na hodnocení kompetencí. Poskytuje relevantní výstupy pro proces snižování počtu zaměstnanců. Audit posuzuje, zda profesní struktura i kompetence zaměstnanců všech kategorií odpovídají aktuálně definovaným firemním potřebám, strategiím a cílům. Na základě výsledků auditu se mohou realizovat další konkrétní kroky profesionálního využití.

Co může být součástí personálního auditu?

 • vypracování kompetenčních a psychodiagnostických profilů stávajících zaměstnanců a vyhodnocení pro účely restrukturalizace a redukce počtu zaměstnanců
 • zhodnocení funkčnosti organizační struktury
 • vypracování nových analýz a popisů pracovních míst
 • analýza rozvojových a vzdělávacích potřeb firmy klíčových zaměstnanců
 • vyhodnocení sociálních vztahů zaměstnanců a vazeb ve firmě
 • vyhodnocení efektivity vnitrofiremní komunikace a týmové spolupráce
 • vyhodnocení úrovně firemní kultury a identifikace zaměstnanců s firmou
 • vyhodnocení systému odměňování a motivace zaměstnanců

 

Výstupy personálního auditu jsou:

 • objektivní vyhodnocení zaměstnanců dle kompetencí a osobnostního profilu vhodným nástrojem z relevantními výstupy
 • redesign organizační struktury
 • návrh optimalizace pracovních míst
 • redesign popisů pracovních míst
 • návrhy změn mzdových a motivačních systémů
 • návrhy zjednodušení a zefektivnění komunikace

 

Po provedení personálního auditu následují tyto kroky:

 • konzultace a schválení navržených opatření managementu a vlastní realizaci opatření
 • zajištění outplacementu
 • implementace opatření schválených vedením společnosti

Využití personálního auditu v současné době

Jedná se o nástroj poskytující kvalifikované a objektivní vyhodnocení stávajících zaměstnanců firmy a poskytuje relevantní podklady pro dalších práci s klíčovými zaměstnanci nebo restrukturalizaci a reorganizaci firmy spojenou se snižováním počtu zaměstnanců v době ekonomické krize.

 

Zpracovala: Bc. Eva Andrášová

 

[ Více zde ]

Zajímavý článek "Jak udržet firmu nad vodou"

Každá firma dnes sleduje dění a vývoj událostí spojených s COVID-19 a snaží se

tzv. "udržet nad vodou" a přežít toto nelehké období. 

Zaujal nás článek Jak udržet firmu nad vodou, který zveřejnil protál LMC a rádi bychom se s Vámi

o něj podělili.

 

Zdroj: www.lmc.eu, HR Novinky ze dne 15.4.2020

[ Více zde ]

Antivirus a částečná nezaměstnanost dle § 209

Metodika Antivirus

je zveřejněna na www.mpsv.cz a obsahuje detailní informace

podpory státu pro jednotlivé formy refundace náhrad mezd poskytnutých zaměstnancům

v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Obsahuje současně i odkazy na dokumenty, kterými můžete na úřadech práce

žádat o refundaci.

Je nutné zmínit, jak postupovat prakticky při částečné nezaměstnanoci, komu refundace nenáleží a jaká kontrolní činnost bude následovat,

pokud bude firma refundace čerpat.

 

Jiné překážky na straně zaměstnavatele § 209 dle ZP

§209

 • (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).
 • (2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

Jak postupovat v praxi 

 • domluvit v rámci managementu za jakých podmínek pošlete zaměstnance na překážky a v jakém časovém období – výše náhrady mzdy, časové            období, definovat pracoviště, definovat důvod
 • vedoucí pracovníci musí určit, které zaměstnance bude nutné poslat na překážky na straně zaměstnavatele § 209 nebo zda budou posláni na                  překážky všichni z jejich pracoviště
 • vedení společnosti musí vydat interní předpis o částečné nezaměstnanosti – viz §209
 • v případě, že ve firmě působí odbory, projednat s nimi částečnou nezaměstnanost
 • oznámit rozhodnutí zaměstnancům, vydat interní předpis, seznámit zaměstnance /elektronicky, podpisová listina/
 • připravit podklady pro docházky dle stanoveného režimu
 • náhrada mzdy při překážce na straně zaměstnavatele dle § 209 činí nejméně 60% průměrné mzdy zaměstnance
 • nárok na refundaci činí 60 % z vyplacených náhrad včetně odvodů /superhrubá mzda/
 • podmínkou je, že zaměstnanec, za kterého bude pobírat příspěvek, nesmí být ve výpovědní lhůtě nebo mu nesmí být dána výpověď
 • maximální měsíční plnění od státu činí 29 000Kč
 • žádosti o refundaci naleznete https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus, přímo pak zde https://antivirus.mpsv.cz/zadost
 • vyplňuje se nejen žádost, ale také Vyúčtování – viz příloha nebo https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani režim B
 • žádost se vyplňuje za příslušný měsíc /aktuálně se od 6.4. 2020 žádá o refundaci za březen 2020 – od 12.3.2020, následně v květnu za duben              apod./.

Příspěvek tedy nenáleží:

 • na úhradu náhrad platů Z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů.
 • na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti Zaměstnavatel tedy nemůže žádat o příspěvek na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti
 • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen
 • za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR Příspěvek zaměstnavateli nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který mu byl na tohoto zaměstnance poskytnut Úřadem práce jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance.
 • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.
 • žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení.
 • žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ještě upozornění na kontrolní činnost, pokud refundaci budete čerpat:

ÚP ČR ve spolupráci se SUIP bude dbát na důslednou průběžnou, ale zejména následnou kontrolu.

Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména:

 • pracovní smlouvy,
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se ZP,
 • nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě,
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se ZP,
 • výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,
 • v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) ZP) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 ZP) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení        zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele.
 • Kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů bude provádět SUIP.
 • Kontrola bude prováděna následně, v případně důvodných pochybností však ÚP ČR ve spolupráci se SUIP provede průběžnou kontrolu.
 • Kontrolní činnost bude navázána na vrácení příspěvku, konkrétní důvody vedoucí k povinnosti vrátit příspěvek budou sjednány v dohodě.

 

Zdroj: www.mpsv.cz, Metodika Antivirus

 

 

[ Více zde ]